Ontwikkelingen KBO-PCOB vernieuwt en Ledenraad Unie KBO 29 maart 2019

KBO-PCOB vernieuwt

Sinds eind 2017 is gewerkt aan de ontwikkeling van de toekomstige koers van KBO-PCOB, onder het motto ‘KBO-PCOB vernieuwt’. Eind 2018 gaf de ledenraad aan het bestuur opdracht op basis van dit traject en de richting die de ledenraad heeft aangegeven een ‘koersplan’ voor de komende jaren op te stellen. Over dat koersplan zou in maart 2019 besluitvorming moeten plaatsvinden.

Begin dit jaar lieten vier provinciale KBO-bonden (KBO Gelderland, KBO Limburg, KBO Noord-Holland en KBO Overijssel) weten dat het traject naar hun overtuiging niet goed loopt en moet worden stilgelegd. Zij gaven aan van mening te zijn dat zij dat eerder al hadden aangegeven en zij formuleerden nu twaalf punten met het oog op de toekomstige koers.

In een werkconferentie eind januari sprak de ledenraad van KBO-PCOB af dat de provinciale KBO-bonden eerst onderling zouden overleggen om te onderzoeken of ze tot een gezamenlijke koers konden komen voor het vernieuwingsproces.

Provinciale KBO-voorzitters hebben dat overleg inmiddels gevoerd en zij zijn daarbij ondersteund door een extern begeleider, de heer Geert Jansen. Eind maart zijn zij het unaniem op hoofdlijnen eens geworden over het advies van de heer Jansen.

In de komende weken zal over die gezamenlijke koers overleg plaatsvinden met onder anderen de voorzitter van het bestuur van de Unie KBO en de voorzitter van het bestuur van de PCOB. De provinciale KBO-bonden hopen eind april een visiedocument gereed te hebben. Daarna zullen zij overleggen met hun afdelingen. Definitieve besluitvorming is voor daarna voorzien.

Contributieafdracht 2020

Nu de samenwerking tussen KBO en PCOB op plaatselijk niveau steeds hechter wordt, begint het verschil in contributie te wringen. Daarom wilden de ledenraden de contributieafdracht van de Unie KBO en de PCOB naar elkaar toe laten bewegen.
In oktober 2018 hebben de ledenraden van KBO-PCOB, Unie KBO en PCOB besloten om de contributieafdracht van de KBO te verhogen en die van de PCOB te verlagen, zodat het verschil tussen beide contributies iets minder groot wordt.

Concreet is de contributieafdracht aan KBO-PCOB voor PCOB-leden met €2,50 verlaagd (naar €21,50 per lid en €38,50 voor een leefverband). De contributieafdracht vanuit de Unie KBO aan de KBO-PCOB is met €1,25 per lid verhoogd. De ledenraad van de Unie KBO besloot aansluitend dat deze €1,25 in 2019 niet volledig wordt doorberekend aan de provinciale bonden.

De contributieafdracht is verhoogd naar €8,99 per lid. Dat is een verhoging met €0,18 ten opzichte van de contributieafdracht in 2018. Het verschil per lid (€1,07) komt ten laste van de reserves van de Unie KBO.

Half februari verzochten de vier hierboven genoemde provinciale KBO-bonden om een extra ledenraad van de Unie KBO, waarin een besluit moest worden genomen over de contributieafdracht voor 2020. De vier provinciale KBO-bonden willen de besluiten van oktober jl. voor volgend jaar terugdraaien en een taakstellende contributieafdracht voor de Unie KBO vaststellen.

De extra ledenraad werd gepland voor 29 maart jl. Kort tevoren lieten de vier provinciale KBO-bonden weten dat zij het voorstel voor de contributie op dit moment aanhouden. Eerst moet er duidelijkheid komen over de toekomstige koers van KBO-PCOB.

Voorzitterschap Unie KBO

Half februari besloot Wil van der Kruijs het voorzitterschap van de Unie KBO neer te leggen. Anja Laeven neemt het voorzitterschap nu waar.
De ledenraad van de Unie KBO heeft besloten de werving en selectie van een nieuwe voorzitter nog uit te stellen. Ook hiervoor is nodig dat de toekomstige koers helder is; voor kandidaten voor het voorzitterschap is het belangrijk te weten welke koers KBO-PCOB in de toekomst gaat varen.